ANTAL REHABILITACIÓ

SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

PROJECTES - OBRES - INSTAL·LACIONS

Blog

Blog

ver:  todos / resumen

AYUDAS Barcelona , para rehabilitación interiores, para propietarios o inquilinos con ingresos reducidos por COVID 19

Publicado el 10 Ee octubre Ee 2020 a las 11:00

06/10/2020

AJUDES CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA

Ajudes per la rehabilitació d'interior d'habitatges per minimitzar l'impacte de la COVID-19 a Barcelona 2020

Convocatòria d'ajuts per la rehabilitació d'interiors d'habitatges per minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 a la ciutat de Barcelona per a l'any 2020

Publicada al DOGC del 6 d'octubre de 2020, l'anunci sobre la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 a la ciutat de Barcelona per a l’any 2020 (ref. BDNS 511395).

 

Convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions adreçades a aquells propietaris o llogaters d'habitatges d'ús residencial habitual que, després de la paralització de gran part de l'activitat econòmica que està suposant la crisi sanitària de la COVID-19, han vist afectats els seus ingressos i, per tant, la seva capacitat per fer front a les despeses necessàries per al manteniment de les seves llars. En aquest sentit s'intentarà promoure l'economia d'aquelles petites empreses o treballadors/es autònoms/es que es troben igualment afectats per l'actual crisi sanitària, contribuint a minimitzar l'impacte econòmic i social que està suposant la COVID-19.

 

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en data 17 de desembre de 2009 (DOGC núm. 5535, de 29 de desembre de 2009) i per la normativa general de subvencions, i es concedeixen per concurrència no competitiva.

 

Pressupost disponible: 3.000.000 €

Àmbit d’aplicació: Municipi de Barcelona

 

Destinataris: Persones físiques afectades pel descens de l'activitat econòmica que està suposant la crisi sanitària de la Covid-19. Hauran de complir alguna de les condicions de l'annex 2.

 

Terminis: Del 7 d'octubre fins al 30 d'octubre de 2020

 

Quantia de les subvencions

 

 

Les actuacions a l'interior d'habitatges objecte de subvenció hauran de tenir per objectiu la millora de la confortabilitat, de les condicions d'habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i eficiència energètica, mitjançant la realització de reparacions i actuacions de caràcter bàsic d'aquells habitatges on resideixen persones afectades pel descens de l'activitat econòmica que està suposant la crisi sanitària de la COVID-19.

 

En aquests casos, la subvenció serà del 100% del cost de l'actuació, fins a un màxim de 4.000 € per habitatge (IVA inclòs) i un mínim de 100 € per habitatge (IVA inclòs).

 

 

No podran gaudir de les subvencions aquelles obres o actuacions que hagin estat iniciades abans de l'1 de març de 2020.

 

 

Actuacions subvencionables

 

Les actuacions es classifiquen en les tipologies d'intervenció següents:

 

 

Reparació o execució total o parcial d'instal·lacions individuals de l'habitatge, com la xarxa d'aigua, de sanejament, d'electricitat, de gas canalitzat i de calefacció.

Canvi de banyera per plat de dutxa.

Intervencions que tinguin com a finalitat la millora de l'accessibilitat, com la substitució de portes interiors, la instal·lació de barres i/o agafadors o altres actuacions similars.

Pintat de parets, sostres i fusteria de l'habitatge.

Reparació i substitució de paviments i paraments verticals o revestiment d'aquests. En la mesura del possible, i per tal d'evitar afectacions estructurals, es retirarà el paviment antic abans de col·locar el nou.

Reparació d'humitats.

Millora de la ventilació i renovació d'aire.

Substitució de vidres en fusteries exteriors de vidre senzill a doble vidre, sense modificar les característiques originals del tancament.

Reparació de fusteries, sense modificar les característiques originals del tancament.

Mobiliari fixe de cuina i bany.

Substitució d'elements de producció d'aigua calenta sanitària, com calderes i escalfadors.

Millora de l'aïllament de l'habitatge per l'interior per millorar la demanda energètica dels habitatges i assegurar el confort acústic. En aquest cas, cal assegurar que no afecta les condicions d'habitabilitat i l'aspecte exterior de l'edifici.

Les qualitats dels acabats i elements subvencionables seran estandards, no es subvencionaran acabats d'alta qualitat o gamma, que s'allunyin dels estandards de la construcció per a habitatges de protecció oficial.

 

 

S'exclouen les actuacions que tinguin afectacions a l'estructura o a qualsevol altre element comunitari com façanes, cobertes, mitgeres, celoberts, instal·lacions generals, etc. Queden exclosos els elements de mobiliari o electrodomèstics.

 

 

Podeu consultar formularis, tramitació i informació complementaria ho podeu fer al Consorci de l'Habitatge de Barcelona.

AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA REFORMAS 2017

Publicado el 29 Ee junio Ee 2017 a las 21:45


http://habitatge.barcelona/ca/serveis-habitatge/vols-rehabilitar-el-teu-habitatge/ajuts-rehabilitacio


Ajudes per assegurar l'habitabilitat i l'accessibilitat

La reforma de l’interior dels habitatges, la rehabilitació de l’estructura global de l’edifici i les mesures d’eficiència energètica milloren el benestar i la qualitat de vida de les persones.

La rehabilitació té un efecte positiu sobre les unitats familiars que milloren l’accessibilitat i la seguretat del seu habitatge,però també sobre la resta la ciutadania que guanya en dignitat i benestar de l’espai públic.

És per això que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona estableix una nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges i edificis. La sol·licitud d'ajuts es podrà realitzar del 30 de març fins al 31 de desembre de 2017.

La convocatòria d'enguany destinarà 46,6 milions d'euros en ajuts a la rehabilitació amb l'objectiu de garantir un habitatge digne a tota la ciutadania.

Entre les novetats d'aquest 2017, s'inclouen:

Ajuts de fins a 20.000€ (si els ingressos familiars no superen els 25.000€ anuals)

Programes específics per impulsar i prioritzar l’estalvi energètic d’edificis i l’eficiència energètica

Programa per a la rehabilitació d’interiors, amb cobertura del 100% de la inversió si l’habitatge se cedeix a la Borsa d’Habitatge

Les comunitats de propietaris també poden sol·licitar ajuts


Ajuts a la rehabilitació d'interiors

Rehabilitar per viure millor

Millorar les condicions d’un habitatge serveix per millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen: rehabilitant l’interior dels pisos es garanteix el dret a un habitatge digne.


Millors condicions dels habitatges, millor qualitat de vida

La nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació 2017, més àmplia i més profunda, destinarà 46,6 milions d’euros del pressupost municipal en subvencions, donant especial importància a la rehabilitació d’interiors d’habitatge. 

La rehabilitació de l’interior dels habitatges és clau per dignificar l’habitatge, ja que té un impacte beneficiós en la qualitat de vida de la ciutadania. Un habitatge ha de ser accessible, segur i eficient, tant per dins com per fora.

Les ajudes per a obres d’interior dels habitatges es destinen a les residències habituals que estan habitades. Les subvencions  permeten millorar l’habitabilitat i millorar l’accessibilitat, fer actuacions d’estalvi energètic, aïllar acústicament l’habitatge o eliminar els possibles materials nocius per a la salut de les persones.
Ajuts a la rehabilitació d’edificis per a comunitats

Rehabilitar per dins i per fora

Rehabilitar l’estructura global de l’edifici i adoptar mesures d’eficiència energètica ajuda a millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones que hi viuen


Rehabilitació dels elements comuns: un bé per a tothom

Un manteniment deficient dels edificis es tradueix en una deterioració de l’espai públic. Per això, rehabilitar l’estructura global de l’edifici i adoptar mesures d’eficiència energètica milloren el benestar i la qualitat de vida de les persones.

Aquest 2017 l’Ajuntament destinarà 46,6 milions d’euros del pressupost municipal en subvencions en matèria de rehabilitació. Aquest fons ha de servir per contribuir a fer front a les despeses de rehabilitació d’habitatges i edificis, perquè siguin saludables i eficients.

La nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació 2017 per la ciutat de Barcelona cerca reparar les patologies estructurals i els elements comuns dels edificis per aconseguir així que siguin segurs, accessibles i energèticament sostenibles.

L’objectiu és fomentar la rehabilitació del parc d’edificis existent, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica.

Ajuts a la rehabilitació energètica

Rehabilitació energètica i generació d’energia

T’ajudem a ser més eficient energèticament i a generar la teva pròpia energia amb energia solar


Millorar l’eficiència energètica per viure millor

La rehabilitació energètica és un sector estratègic que cal impulsar, ja que viure en un habitatge amb bones condicions energètiques repercuteix positivament en la salut de la ciutadania.

La convocatòria d’ajuts a la rehabilitació 2017 promou actuacions per fomentar l’eficiència energètica, com reduir el consum energètic mitjançant l’aïllament exterior de l’edifici o impulsar la generació d’energia solar.

Per fomentar la generació d’energia solar es preveuen subvencions de fins al 60% del cost de l’actuació (tant en sol·licituds individuals com en nom de la comunitat de propietaris) i un 50% de la subvenció per aquelles actuacions de millores energètiques globals.

A més, es finançarà el 100% del cost de l’auditoria energètica, sempre que es realitzi alguna de les actuacions que contempla l’auditoria. També es finançarà el 100% del cost del projecte o memòria tècnica per actuacions de reducció del consum energètic i generació, sempre que es realitzi la instal·lació.CONSTRUMAT 2017

Publicado el 22 Ee mayo Ee 2017 a las 6:45

DEL 23 AL 26 DE MAYO

Barcelona, kilómetro 0 de la construcción

La 20ª edición del salón Barcelona Building Construmat

apuesta por la innovación como motor del cambio sectorial

El salón BBConstrumat se celebra en el Recinte de Gran Via de Fira de Barcelona (Fira de Barcelona)


La construcción vuelve a demostrar músculo. El ‘ladrillo’ no es ajeno al repunte generalizado de la economía y el sector mira con optimismo hacia el futuro tras consolidarse de nuevo como uno de los principales motores económicos de España. La construcción generó un volumen de negocio de 883.000 millones de euros en 2016, con un crecimiento del 3,61% con respecto al año anterior. También aumentó el número de puestos de trabajo relacionados con la actividad, superando el millón de profesionales.

Estas cifras reflejan que la edificación se ha reactivado. El estado de salud del sector es cada vez mejor después de superar la crisis económica, pero con matices: mientras la construcción residencial continúa con un buen ritmo de crecimiento (12% en 2016), debido principalmente al aumento de la demanda, la obra civil se mantiene en niveles más bajos (3,8%).

La digitalización y las nuevas tecnologías serán las protagonistas en este sector en auge

Las perspectivas para 2017 y 2018, que apuntan a porcentajes muy superiores a los del conjunto de la economía, serán una realidad si la industria es capaz de contrarrestar esta dicotomía. En otras palabras, la producción total seguirá creciendo en los próximos años por encima de la media de la economía, siempre que la ingeniería civil remonte los índices inferiores de actividad.

La transformación del sector

El sector respira entusiasmo, convencido, eso sí, de la necesidad de evolucionar. De la capacidad de transformarse y avanzarse a las exigencias del mercado nacen los buenos resultados. En un entorno tecnológico, versátil, dinámico y, por tanto, cambiante, la clave radica en “descubrir cómo ampliar los horizontes”. Quien apunta esta visión estratégica del sector es Ana Vallés, presidenta de Sorigué y de Barcelona Building Construmat, el salón que cada dos años organiza Fira de Barcelona y que convierte la capital catalana en epicentro de la construcción. “La innovación es clave en el futuro”, apunta Vallés.

El certamen encara el futuro con ilusión, pero con la cautela de quien se repone de las secuelas de una crisis económica. “Esperamos que BBConstrumat dé relevancia al sector en momentos de una recuperación fundamental para el crecimiento económico mundial”, señala la presidenta. En su 20ª edición, que se celebrará del 23 al 26 de mayo en el recinto de Gran Via, la digitalización y las nuevas tecnologías se erigen en protagonistas de la transformación y el crecimiento en los próximos años.

En una superficie expositiva de 13.000 m2, las principales empresas del sector se re¬unirán “para hallar oportunidades de negocio que les permitan acceder a nuevos mercados internacionales”, destaca Ione Ruete, directora del certamen. Un síntoma de la recuperación del sector es la elevada participación de compañías líderes en los diferentes segmentos de la cadena de valor de la construcción.

Se prevé un crecimiento del 20% de los expositores que buscan nuevas oportunidades de negocio

La organización prevé un crecimiento del 20% de expositores respecto a la pasada edición, celebrada en 2015. La presencia de Azul Acocsa, Alumilux, BASF, Ciments Molins, Gas Natural, Mapei, Sika, Sorigué, Technal o Trabis es una muestra representativa del interés que despierta BBConstrumat entre los actores más relevantes del sector.

Las ‘arenas’ del salón

El salón se vertebrará en cuatro áreas temáticas o ‘arenas’. Por un lado se ha organizado un gran escaparate de la realidad del sector en la actualidad, bajo el nombre de ‘Industry Arena’. Por el otro está ‘Future Arena’, el espacio dedicado a la innovación que abordará las diversas fases que conforman el ciclo de vida de la construcción. Se trata, pues, de un recorrido por todas las etapas de cualquier actuación, desde la proyección hasta la rehabilitación, con un formato muy dinámico.

El BBConstrumat también se erige como punto de encuentro y de debate entre los protagonistas del sector. La organización ha diseñado ‘Talks Arena’, la zona del salón que celebrará tres congresos para promover la transferencia de conocimiento en materia de vivienda social, economía circular e innovación. Por último, ‘Meetings Arena’ se convertirá en la plataforma de contactos y negocio entre los profesionales. Entre las actividades programadas destacan el Foro Contract Nacional e Internacional, Foro de Inversión, Brokeverage Event, Foro de Empleo o el servicio de asesoramiento internacional.

Más actividades

Con la innovación como palanca del cambio sectorial, el salón se completará con la celebración de un conjunto de actividades en paralelo a la zona expositiva. De esta manera se ha organizado la Semana de la Arquitectura, una iniciativa impulsada junto al Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña para impregnar a Barcelona de arquitectura, diseño y construcción. Otro de los momentos más señalados del certamen es la entrega de los Premios BBConstrumat, que en su 17ª edición contará con las categorías de Edificación, Obra Civil, Material, producto, proyecto o servicio innovadores y Mejor stand.

El futuro de la construcción

Realidad virtual, impresión 3D, robótica y BIM

El sector avanza por el camino de la evolución tecnológica. Con la premisa de dirigirse hacia una construcción más eficiente se ha organizado la tercera edición del European BIM Summit.

Esta acción, organizada por el Colegio de Aparejadores de Barcelona, la BIM Academy y buildingSMART Spanish Chapter, presentará los últimos avances del modelo de información de construcción (BIM, por sus siglas en inglés), un método de trabajo indispensable para obtener un proceso constructivo dirigido a la mejora de la calidad, eficiencia y eficacia en cualquier proyecto. Este año, el certamen contará con Francia como país invitado.

Fuente:

ALEJANDRO TEODORO, Barcelona LA VANGUARDIA

06/03/2017 00:05 | Actualizado a 06/03/2017 04:53
ACLARACIONES SOBRE MITOS CALEFACCION

Publicado el 8 Ee enero Ee 2017 a las 8:20

MITOS SOBRE CALEFACCION

Fuente : CIENCIA Y CEMENTO

enero 2, 2017 Eficiencia y Sostenibilidad


 

Mito 1: Apagar y encender la calefacción sale más caro que dejarla encendida

La pregunta del millón: ¿Qué consume menos: mantener la calefacción encendida todo el tiempo (incluso cuando dormimos o salimos de casa) o apagarla y volver a encenderla? La teoría de que es más sostenible mantener la temperatura constante está bastante extendida. Sus partidarios tienen como argumento que si la temperatura de la vivienda desciende, después es necesaria más energía para recuperar la temperatura de confort.

En este aspecto todos los estudios son unánimes: se gasta menos energía apagando la calefacción por la noche o al ausentarnos largos periodos de tiempo (como la jornada laboral) que manteniéndola encendida. Así lo indica, por ejemplo, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, IDAE, que aconseja: “ajustar el encendido de la calefacción al horario real de ocupación de las viviendas y apagarla por la noche, ya que cuando estas acostado y arropado no es necesaria la calefacción”

 

El argumento de que el apagado y posterior encendido tiene un consumo más intenso es correcto, pero este tendrá lugar durante un tiempo menor y el balance resulta positivo para quienes apagan y vuelven a encender la calefacción.

Esto se debe en gran parte a que nuestras viviendas tienen una pérdida de calor a través de muros, ventanas, techos… Esta energía que debemos aportar al sistema para compensar las pérdidas es mayor mientras mayor sea nuestra temperatura de confort. Bajar nuestra temperartura de 21ºC a 20ºC puede suponer un ahorro del 7%. Mientras que si apagamos la calefacción, dejamos de compensar las pérdidas de calor y luego encendemos tendremos un pico de consumo para volver a alcanzar la temperatura de confort, pero habremos compensado con creces ese consumo.


Mito 2: No hay calefacción con placas solares.

Las instalaciones solares térmicas pueden utilizarse para apoyar el sistema de calefacción. Sin embargo, esta es una aplicación porcentualmente menos rentable. El código técnico de la Edificación, CTE ha impuesto la obligatoriedad en viviendas de obra nueva de instalar equipos de energía solar térmica para el Agua Caliente Sanitaria, ACS y la mayoría de estos equipos por si solos no sirven para apoyar al sistema de calefacción.

Primero. El agua que acumulamos es para el ACS y no se puede mezclar con el agua de calefacción (son circuitos distintos)

Segundo. Estos equipos no están dimensionados para incluir un aporte en la calefacción. Tendríamos que disponer de un equipo de paneles mucho mayor dimensionado para satisfacer ese aporte.

Tercero. Al necesitar la mayor demanda de calefacción en invierno cuando el aporte solar es menor, para conseguir un ahorro significativo es necesario que el sistema de calefacción sea a baja temperatura (40º como el suelo radiante) siendo poco aconsejable para otros sistemas a mayor temperatura (60º como los radiadores)

Si queremos una instalación térmica que apoye a la calefacción de baja temperatura se puede coger como una aproximación muy genérica: Una superficie de paneles térmicos de un metro cuadrado por cada 10 metros cuadrados de superficie a calefactar, para obtener un ahorro aproximado del 20% del consumo energético.


Mito 3: Las calderas de condensación necesitan radiadores más grandes.

Los partidarios de esta teoría muy extendida se basan en que las calderas de condensación necesitan una temperatura de retorno inferior para trabajar en régimen de condensación y optimizar el rendimiento. El dato es correcto, pero no por eso necesitamos radiadores con más elementos.

Primero, vamos a aclarar que las calderas de condensación son siempre más eficientes que las convencionales, aunque estas no trabajen en régimen de condensación. Aclarado esto, vamos a ver porque no hace falta radiadores más grandes necesitando una temperatura de retorno más baja.

El RITE indica que los emisores deberán estar calculados para una temperatura media de emisor de 60ºC como máximo. Aquí parece que vamos a tener que colocar radiadores más grandes, sin embargo, no es el único cambio normativo que hemos tenido. La entrada en vigor del C.T.E. modifico las exigencias en aislamientos y cerramientos entre el C.T.E-HE 1 y la antigua NBE-CT 79 la potencia calorífica a instalar se ha visto reducida en un 38,4 % mínimo.


 

Es decir, respeto al número tradicional de elementos, el RITE aumentaría la proporción, pero al incluir el C.T.E. no solo no tendremos que incrementar el número de elementos, sino que incluso podrían bajar.

Como ejemplo podemos ver una vivienda de 120m2 en Madrid, calculado con la antigua NBE y el actual CTE en el que antes instalábamos 91 elementos y ahora instalaríamos 75 elementos

 

© 2017 Ciencia & Cemento

 

PREGUNTAS SOBRE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DOMESTICA

Publicado el 18 Ee junio Ee 2016 a las 11:50

Preguntas básicas sobre :

Energía solar fotovoltaica en viviendas

Mucha gente pregunta si es rentable y legal poner una placa solar para producir energía fotovoltaica en su casa

 

¿Podría funcionar mi vivienda solamente con energía solar?

La respuesta es sí, pero daría lugar a otra pregunta, ¿te interesa? Como bien dice su nombre la energía se produce cuando hay sol, por lo que si tenemos consumo nocturno tendremos que instalar baterías de almacenamiento de energía. Conforme mayor y más constante sea el consumo, mayor serán las baterías a instalar y más costosa la instalación,

¿Puedo instalar paneles solares sin baterías?

La respuesta es sí. En este caso se trataría de una medida de ahorro energético, sencilla y rentable. Sería conveniente programar los consumos de la casa para que se hagan durante las horas de sol. Cuando hay más producción que consumo se podrá verter a red, buscar otros usos como calentamiento de agua o desconectar parte de la instalación para evitar que nada de nuestra producción llegue a la red pública.

¿Es legal realizar una instalación fotovoltaica doméstica?

Sí, las instalaciones fotovoltaicas son legales y están reguladas por el reglamento electrotécnico de baja tensión, eso sí, deben ser legalizadas por un instalador autorizado en la dirección territorial de Industria y/o Energía dependiendo si hubiera vertido a red o no.

¿Habrá que pagar el famoso "impuesto al sol"?

Dicho impuesto a día de hoy no existe, solamente un borrador viejo. Si la instalación es mediante baterías y no funciona en paralelo a la red, dicho canon, según el viejo decreto, no será nunca aplicable. Si la instalación es directa y vierte a red, posiblemente haya que pagar algún peaje de respaldo, pero no se sabe cuanto será.

¿Cuanto cuesta una instalación?

Cada vez cuesta menos dinero, los paneles se han abaratado de manera sustanciosa durante los últimos años y las baterías también, aunque en menor medida. Existen también los kit de energía solar, que son soluciones compactas con todos los componentes necesarios para tener su instalación que se amortizan en poca cantidad de tiempo. Eso sí, repito el punto anterior, cualquier instalación debe ser legalizada por un instalador autorizado.kit-autoconsumo

¿Cuanto dura una instalación solar fotovoltaica?

Depende de los materiales, pero los paneles fotovoltaicos están preparados para durar un mínimo de 25 años, siendo habitual que puedan tener una vida útil mucho mayor. Las baterías es el elemento que menos vida útil tiene, y dependerá del uso que se le dé y los ciclos de carga y descarga que soporte, pero se suelen cambiar entre 5 y 10 años según la tecnología. El resto de componente depende de la ubicación y su mantenimiento, pero deben de poder vivir por lo menos 15 años. Todos los componentes tienen garantías y los paneles además tienen una garantía de producción que te aseguran que generarán por lo menos el 80% de la potencia nominal a los 25 años de su puesta en marcha.

¿Mi tejado soportará el peso de los paneles? ¿Y el viento y el granizo?

Salvo casos extraños sí. Los paneles son relativamente livianos, en torno a 13 kg/m², por lo que sumando la subestructura su peso nunca pasará de 20 kg/m², siendo mucho menos que la mínima sobrecarga a la que se calculara cualquier cubierta. La estructura que se instale debe ser acorde al lugar donde esté, utilizando el material adecuado para evitar efectos climatológicos adversos. Los paneles fotovoltaicos certificados están hechos de vidrio templado de 3.2 mm que admiten choques de bolas de granizo 25 mm de diámetro a 82,8 km/h.

¿Y si pongo un molino?

Un aerogenerador puede ser un buen complemento a la energía solar porque sigue produciendo electricidad renovable cuando no hay sol, pero nunca aconsejo instalarlo solo. La electricidad generada depende del viento existente, siguiendo una curva de producción. Normalmente no se tiene estudio de viento de la vivienda donde se quiere ubicar, y su coste es mayor que la energía solar, por lo que podría suponer bastante desánimo en quien lo instala si no cumple sus expectativas.

 

 Agradecimientos a

Quetzal Ingeniería

02 Feb 2015 ENERGÍA

http://www.quetzalingenieria.es/blog/8preguntas-habituales-sobre-energia-solar-fotovoltaica-en-casas/


AJUDES I SUBVENCIONS

Publicado el 3 Ee marzo Ee 2016 a las 18:50

 


Alrededor de dos millones de viviendas en España se encuentran en mal estado y requieren obras de rehabilitación. Son datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) que gestiona el Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios, denominado "Pareer-Crece".

 

Con cerca de 25 millones de viviendas, el parque inmobiliario de España es uno de los más obsoletos de la Unión Europea. Esa antiguedad tiene un efecto directo en la eficiencia energética de los edificios, que se sitúa muy por debajo del nivel recomendado.

 

El IDAE, organismo dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, advierte de que el 90 por ciento de los edificios es anterior a la aplicación del Código Técnico de la Edificación y que el 60 por ciento de las viviendas españolas se construyó antes de que existiera una normativa que regulara este aspecto.

 

El objetivo del programa de ayudas para la rehabilitación es "incentivar" la realización de actuaciones de reforma que "favorezcan las reducción de emisiones de dióxido de carbono, mediante el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables en los edificios existentes, con independencia de su uso y de la naturaleza jurídica de sus titulares", según se indica en su página web.

 

 

Si estais interesados, visitar pagina  IDAE

http://www.idae.es/index.php/id.322/mod.noticias/mem.detalle

Rehabilitación energética: una prioridad y una oportunidad para todos.

Rehabilitar los edificios supone 

una mejora de la habitabilidad, del valor de los mismos y unos ahorros para sus propietarios y los que los habitan.

Rss_feed