ANTAL REHABILITACIÓ

SOLUCIONS CONSTRUCTIVES / CONSTRUCTIVE SOLUTIONS

PROJECTES - OBRES - INSTAL·LACIONS

Blog

Blog

AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA REFORMAS 2017

Posted on June 29, 2017 at 9:45 PM Comments comments (104)


http://habitatge.barcelona/ca/serveis-habitatge/vols-rehabilitar-el-teu-habitatge/ajuts-rehabilitacio


Ajudes per assegurar l'habitabilitat i l'accessibilitat

La reforma de l’interior dels habitatges, la rehabilitació de l’estructura global de l’edifici i les mesures d’eficiència energètica milloren el benestar i la qualitat de vida de les persones.

La rehabilitació té un efecte positiu sobre les unitats familiars que milloren l’accessibilitat i la seguretat del seu habitatge,però també sobre la resta la ciutadania que guanya en dignitat i benestar de l’espai públic.

És per això que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona estableix una nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges i edificis. La sol·licitud d'ajuts es podrà realitzar del 30 de març fins al 31 de desembre de 2017.

La convocatòria d'enguany destinarà 46,6 milions d'euros en ajuts a la rehabilitació amb l'objectiu de garantir un habitatge digne a tota la ciutadania.

Entre les novetats d'aquest 2017, s'inclouen:

Ajuts de fins a 20.000€ (si els ingressos familiars no superen els 25.000€ anuals)

Programes específics per impulsar i prioritzar l’estalvi energètic d’edificis i l’eficiència energètica

Programa per a la rehabilitació d’interiors, amb cobertura del 100% de la inversió si l’habitatge se cedeix a la Borsa d’Habitatge

Les comunitats de propietaris també poden sol·licitar ajuts


Ajuts a la rehabilitació d'interiors

Rehabilitar per viure millor

Millorar les condicions d’un habitatge serveix per millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen: rehabilitant l’interior dels pisos es garanteix el dret a un habitatge digne.


Millors condicions dels habitatges, millor qualitat de vida

La nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació 2017, més àmplia i més profunda, destinarà 46,6 milions d’euros del pressupost municipal en subvencions, donant especial importància a la rehabilitació d’interiors d’habitatge. 

La rehabilitació de l’interior dels habitatges és clau per dignificar l’habitatge, ja que té un impacte beneficiós en la qualitat de vida de la ciutadania. Un habitatge ha de ser accessible, segur i eficient, tant per dins com per fora.

Les ajudes per a obres d’interior dels habitatges es destinen a les residències habituals que estan habitades. Les subvencions  permeten millorar l’habitabilitat i millorar l’accessibilitat, fer actuacions d’estalvi energètic, aïllar acústicament l’habitatge o eliminar els possibles materials nocius per a la salut de les persones.
Ajuts a la rehabilitació d’edificis per a comunitats

Rehabilitar per dins i per fora

Rehabilitar l’estructura global de l’edifici i adoptar mesures d’eficiència energètica ajuda a millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones que hi viuen


Rehabilitació dels elements comuns: un bé per a tothom

Un manteniment deficient dels edificis es tradueix en una deterioració de l’espai públic. Per això, rehabilitar l’estructura global de l’edifici i adoptar mesures d’eficiència energètica milloren el benestar i la qualitat de vida de les persones.

Aquest 2017 l’Ajuntament destinarà 46,6 milions d’euros del pressupost municipal en subvencions en matèria de rehabilitació. Aquest fons ha de servir per contribuir a fer front a les despeses de rehabilitació d’habitatges i edificis, perquè siguin saludables i eficients.

La nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació 2017 per la ciutat de Barcelona cerca reparar les patologies estructurals i els elements comuns dels edificis per aconseguir així que siguin segurs, accessibles i energèticament sostenibles.

L’objectiu és fomentar la rehabilitació del parc d’edificis existent, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica.

Ajuts a la rehabilitació energètica

Rehabilitació energètica i generació d’energia

T’ajudem a ser més eficient energèticament i a generar la teva pròpia energia amb energia solar


Millorar l’eficiència energètica per viure millor

La rehabilitació energètica és un sector estratègic que cal impulsar, ja que viure en un habitatge amb bones condicions energètiques repercuteix positivament en la salut de la ciutadania.

La convocatòria d’ajuts a la rehabilitació 2017 promou actuacions per fomentar l’eficiència energètica, com reduir el consum energètic mitjançant l’aïllament exterior de l’edifici o impulsar la generació d’energia solar.

Per fomentar la generació d’energia solar es preveuen subvencions de fins al 60% del cost de l’actuació (tant en sol·licituds individuals com en nom de la comunitat de propietaris) i un 50% de la subvenció per aquelles actuacions de millores energètiques globals.

A més, es finançarà el 100% del cost de l’auditoria energètica, sempre que es realitzi alguna de les actuacions que contempla l’auditoria. També es finançarà el 100% del cost del projecte o memòria tècnica per actuacions de reducció del consum energètic i generació, sempre que es realitzi la instal·lació.AJUDES I SUBVENCIONS

Posted on March 3, 2016 at 6:50 PM

 


Alrededor de dos millones de viviendas en España se encuentran en mal estado y requieren obras de rehabilitación. Son datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) que gestiona el Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios, denominado "Pareer-Crece".

 

Con cerca de 25 millones de viviendas, el parque inmobiliario de España es uno de los más obsoletos de la Unión Europea. Esa antiguedad tiene un efecto directo en la eficiencia energética de los edificios, que se sitúa muy por debajo del nivel recomendado.

 

El IDAE, organismo dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, advierte de que el 90 por ciento de los edificios es anterior a la aplicación del Código Técnico de la Edificación y que el 60 por ciento de las viviendas españolas se construyó antes de que existiera una normativa que regulara este aspecto.

 

El objetivo del programa de ayudas para la rehabilitación es "incentivar" la realización de actuaciones de reforma que "favorezcan las reducción de emisiones de dióxido de carbono, mediante el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables en los edificios existentes, con independencia de su uso y de la naturaleza jurídica de sus titulares", según se indica en su página web.

 

 

Si estais interesados, visitar pagina  IDAE

http://www.idae.es/index.php/id.322/mod.noticias/mem.detalle

Rehabilitación energética: una prioridad y una oportunidad para todos.

Rehabilitar los edificios supone 

una mejora de la habitabilidad, del valor de los mismos y unos ahorros para sus propietarios y los que los habitan.