ANTAL REHABILITACIÓ

SOLUCIONS CONSTRUCTIVES / CONSTRUCTIVE SOLUTIONS

PROJECTES - OBRES - INSTAL·LACIONS

Blog

Blog

AYUDAS Barcelona , para rehabilitación interiores, para propietarios o inquilinos con ingresos reducidos por COVID 19

Publicado el 10 Ee octubre Ee 2020 a las 11:00 Comments comentarios ()

06/10/2020

AJUDES CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA

Ajudes per la rehabilitació d'interior d'habitatges per minimitzar l'impacte de la COVID-19 a Barcelona 2020

Convocatòria d'ajuts per la rehabilitació d'interiors d'habitatges per minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 a la ciutat de Barcelona per a l'any 2020

Publicada al DOGC del 6 d'octubre de 2020, l'anunci sobre la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 a la ciutat de Barcelona per a l’any 2020 (ref. BDNS 511395).

 

Convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions adreçades a aquells propietaris o llogaters d'habitatges d'ús residencial habitual que, després de la paralització de gran part de l'activitat econòmica que està suposant la crisi sanitària de la COVID-19, han vist afectats els seus ingressos i, per tant, la seva capacitat per fer front a les despeses necessàries per al manteniment de les seves llars. En aquest sentit s'intentarà promoure l'economia d'aquelles petites empreses o treballadors/es autònoms/es que es troben igualment afectats per l'actual crisi sanitària, contribuint a minimitzar l'impacte econòmic i social que està suposant la COVID-19.

 

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en data 17 de desembre de 2009 (DOGC núm. 5535, de 29 de desembre de 2009) i per la normativa general de subvencions, i es concedeixen per concurrència no competitiva.

 

Pressupost disponible: 3.000.000 €

Àmbit d’aplicació: Municipi de Barcelona

 

Destinataris: Persones físiques afectades pel descens de l'activitat econòmica que està suposant la crisi sanitària de la Covid-19. Hauran de complir alguna de les condicions de l'annex 2.

 

Terminis: Del 7 d'octubre fins al 30 d'octubre de 2020

 

Quantia de les subvencions

 

 

Les actuacions a l'interior d'habitatges objecte de subvenció hauran de tenir per objectiu la millora de la confortabilitat, de les condicions d'habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i eficiència energètica, mitjançant la realització de reparacions i actuacions de caràcter bàsic d'aquells habitatges on resideixen persones afectades pel descens de l'activitat econòmica que està suposant la crisi sanitària de la COVID-19.

 

En aquests casos, la subvenció serà del 100% del cost de l'actuació, fins a un màxim de 4.000 € per habitatge (IVA inclòs) i un mínim de 100 € per habitatge (IVA inclòs).

 

 

No podran gaudir de les subvencions aquelles obres o actuacions que hagin estat iniciades abans de l'1 de març de 2020.

 

 

Actuacions subvencionables

 

Les actuacions es classifiquen en les tipologies d'intervenció següents:

 

 

Reparació o execució total o parcial d'instal·lacions individuals de l'habitatge, com la xarxa d'aigua, de sanejament, d'electricitat, de gas canalitzat i de calefacció.

Canvi de banyera per plat de dutxa.

Intervencions que tinguin com a finalitat la millora de l'accessibilitat, com la substitució de portes interiors, la instal·lació de barres i/o agafadors o altres actuacions similars.

Pintat de parets, sostres i fusteria de l'habitatge.

Reparació i substitució de paviments i paraments verticals o revestiment d'aquests. En la mesura del possible, i per tal d'evitar afectacions estructurals, es retirarà el paviment antic abans de col·locar el nou.

Reparació d'humitats.

Millora de la ventilació i renovació d'aire.

Substitució de vidres en fusteries exteriors de vidre senzill a doble vidre, sense modificar les característiques originals del tancament.

Reparació de fusteries, sense modificar les característiques originals del tancament.

Mobiliari fixe de cuina i bany.

Substitució d'elements de producció d'aigua calenta sanitària, com calderes i escalfadors.

Millora de l'aïllament de l'habitatge per l'interior per millorar la demanda energètica dels habitatges i assegurar el confort acústic. En aquest cas, cal assegurar que no afecta les condicions d'habitabilitat i l'aspecte exterior de l'edifici.

Les qualitats dels acabats i elements subvencionables seran estandards, no es subvencionaran acabats d'alta qualitat o gamma, que s'allunyin dels estandards de la construcció per a habitatges de protecció oficial.

 

 

S'exclouen les actuacions que tinguin afectacions a l'estructura o a qualsevol altre element comunitari com façanes, cobertes, mitgeres, celoberts, instal·lacions generals, etc. Queden exclosos els elements de mobiliari o electrodomèstics.

 

 

Podeu consultar formularis, tramitació i informació complementaria ho podeu fer al Consorci de l'Habitatge de Barcelona.

AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA REFORMAS 2017

Publicado el 29 Ee junio Ee 2017 a las 21:45 Comments comentarios ()


http://habitatge.barcelona/ca/serveis-habitatge/vols-rehabilitar-el-teu-habitatge/ajuts-rehabilitacio


Ajudes per assegurar l'habitabilitat i l'accessibilitat

La reforma de l’interior dels habitatges, la rehabilitació de l’estructura global de l’edifici i les mesures d’eficiència energètica milloren el benestar i la qualitat de vida de les persones.

La rehabilitació té un efecte positiu sobre les unitats familiars que milloren l’accessibilitat i la seguretat del seu habitatge,però també sobre la resta la ciutadania que guanya en dignitat i benestar de l’espai públic.

És per això que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona estableix una nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges i edificis. La sol·licitud d'ajuts es podrà realitzar del 30 de març fins al 31 de desembre de 2017.

La convocatòria d'enguany destinarà 46,6 milions d'euros en ajuts a la rehabilitació amb l'objectiu de garantir un habitatge digne a tota la ciutadania.

Entre les novetats d'aquest 2017, s'inclouen:

Ajuts de fins a 20.000€ (si els ingressos familiars no superen els 25.000€ anuals)

Programes específics per impulsar i prioritzar l’estalvi energètic d’edificis i l’eficiència energètica

Programa per a la rehabilitació d’interiors, amb cobertura del 100% de la inversió si l’habitatge se cedeix a la Borsa d’Habitatge

Les comunitats de propietaris també poden sol·licitar ajuts


Ajuts a la rehabilitació d'interiors

Rehabilitar per viure millor

Millorar les condicions d’un habitatge serveix per millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen: rehabilitant l’interior dels pisos es garanteix el dret a un habitatge digne.


Millors condicions dels habitatges, millor qualitat de vida

La nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació 2017, més àmplia i més profunda, destinarà 46,6 milions d’euros del pressupost municipal en subvencions, donant especial importància a la rehabilitació d’interiors d’habitatge. 

La rehabilitació de l’interior dels habitatges és clau per dignificar l’habitatge, ja que té un impacte beneficiós en la qualitat de vida de la ciutadania. Un habitatge ha de ser accessible, segur i eficient, tant per dins com per fora.

Les ajudes per a obres d’interior dels habitatges es destinen a les residències habituals que estan habitades. Les subvencions  permeten millorar l’habitabilitat i millorar l’accessibilitat, fer actuacions d’estalvi energètic, aïllar acústicament l’habitatge o eliminar els possibles materials nocius per a la salut de les persones.
Ajuts a la rehabilitació d’edificis per a comunitats

Rehabilitar per dins i per fora

Rehabilitar l’estructura global de l’edifici i adoptar mesures d’eficiència energètica ajuda a millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones que hi viuen


Rehabilitació dels elements comuns: un bé per a tothom

Un manteniment deficient dels edificis es tradueix en una deterioració de l’espai públic. Per això, rehabilitar l’estructura global de l’edifici i adoptar mesures d’eficiència energètica milloren el benestar i la qualitat de vida de les persones.

Aquest 2017 l’Ajuntament destinarà 46,6 milions d’euros del pressupost municipal en subvencions en matèria de rehabilitació. Aquest fons ha de servir per contribuir a fer front a les despeses de rehabilitació d’habitatges i edificis, perquè siguin saludables i eficients.

La nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació 2017 per la ciutat de Barcelona cerca reparar les patologies estructurals i els elements comuns dels edificis per aconseguir així que siguin segurs, accessibles i energèticament sostenibles.

L’objectiu és fomentar la rehabilitació del parc d’edificis existent, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica.

Ajuts a la rehabilitació energètica

Rehabilitació energètica i generació d’energia

T’ajudem a ser més eficient energèticament i a generar la teva pròpia energia amb energia solar


Millorar l’eficiència energètica per viure millor

La rehabilitació energètica és un sector estratègic que cal impulsar, ja que viure en un habitatge amb bones condicions energètiques repercuteix positivament en la salut de la ciutadania.

La convocatòria d’ajuts a la rehabilitació 2017 promou actuacions per fomentar l’eficiència energètica, com reduir el consum energètic mitjançant l’aïllament exterior de l’edifici o impulsar la generació d’energia solar.

Per fomentar la generació d’energia solar es preveuen subvencions de fins al 60% del cost de l’actuació (tant en sol·licituds individuals com en nom de la comunitat de propietaris) i un 50% de la subvenció per aquelles actuacions de millores energètiques globals.

A més, es finançarà el 100% del cost de l’auditoria energètica, sempre que es realitzi alguna de les actuacions que contempla l’auditoria. També es finançarà el 100% del cost del projecte o memòria tècnica per actuacions de reducció del consum energètic i generació, sempre que es realitzi la instal·lació.AJUDES I SUBVENCIONS

Publicado el 3 Ee marzo Ee 2016 a las 18:50

 


Alrededor de dos millones de viviendas en España se encuentran en mal estado y requieren obras de rehabilitación. Son datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) que gestiona el Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios, denominado "Pareer-Crece".

 

Con cerca de 25 millones de viviendas, el parque inmobiliario de España es uno de los más obsoletos de la Unión Europea. Esa antiguedad tiene un efecto directo en la eficiencia energética de los edificios, que se sitúa muy por debajo del nivel recomendado.

 

El IDAE, organismo dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, advierte de que el 90 por ciento de los edificios es anterior a la aplicación del Código Técnico de la Edificación y que el 60 por ciento de las viviendas españolas se construyó antes de que existiera una normativa que regulara este aspecto.

 

El objetivo del programa de ayudas para la rehabilitación es "incentivar" la realización de actuaciones de reforma que "favorezcan las reducción de emisiones de dióxido de carbono, mediante el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables en los edificios existentes, con independencia de su uso y de la naturaleza jurídica de sus titulares", según se indica en su página web.

 

 

Si estais interesados, visitar pagina  IDAE

http://www.idae.es/index.php/id.322/mod.noticias/mem.detalle

Rehabilitación energética: una prioridad y una oportunidad para todos.

Rehabilitar los edificios supone 

una mejora de la habitabilidad, del valor de los mismos y unos ahorros para sus propietarios y los que los habitan.

0